Απο κα Παπαγεωργίου

“ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ E-CLASS ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ
(ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΏΝ/ ΜΟΥΣΙΚΟΊ ΚΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟΊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ/ ΨΗΦΙΑΚΌΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ), ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΘΈΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ Ή
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ, ΑΣΚΉΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.”

Η ΔΙΔΆΣΚΟΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ